Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

30 lipnja, 2021

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1187

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak i način upisa učenika, rokovi za prijavu i upis te uvjeti za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.

Članak 2.

(1) Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije.

(2) Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja u skladu sa statutom učeničkog doma te odredbama sklopljenoga ugovora, o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma.

(3) Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača.

(4) Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te druge polaznike, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

(5) S roditeljem/skrbnikom svakog učenika, studentom, odnosno drugim korisnikom usluga odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 3.

(1) Učenici se prijavljuju i upisuju u učenički dom u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD) domovi.e-upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju učenički domovi.

(2) U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše četiri (4) odabira učeničkih domova.

Članak 4.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u učeničke domove pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih škola i učeničkih domova, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatski školski sportski savez i CARNET.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u učeničke domove dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u učeničke domove prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

Članak 5.

(1) Pravo izravnoga prijma u učeničke domove ostvaruju:

– učenici kojima su oba roditelja preminula;

– učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom;

– učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017 i 98/2019) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.

Članak 6.

(1) Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom ostvaruje se na sljedeći način:

– učenik ostvaruje broj bodova u visini prosjeka zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnoženog s koeficijentom petnaest (15);

– učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;

– učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;

– učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;

– učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;

– učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih 10 bodova po jednoj od osnova:

• ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja;

• ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom;

• ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 32/2020), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;

• ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019, 64/2020 i 138/2020), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje;

– učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova;

– učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;

– učenik čiji se brat, odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.

(2) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.

(3) Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.

(4) Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

(5) Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

(6) Ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na posljednjemu mjestu konačne ljestvice poretka u učeničkom domu, svi ostvaruju pravo upisa u učenički dom.

Članak 7.

(1) O posebnim uvjetima prijma u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva prijma učenika prvih razreda srednje škole koji nisu utvrđeni člancima 6. i 7. ove Odluke te prijma učenika drugih, trećih, četvrtih i petih razreda srednje škole odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma na temelju podnesene zamolbe učenika/roditelja/skrbnika za prijam učenika u učenički dom.

(2) Iznimno, u slučaju preseljenja učenika učenički dom je dužan primiti učenika tijekom cijele školske/nastavne godine i to:

– ako se u mjestu preseljenja učenika nalazi samo jedan učenički dom, dužan je primiti učenika;

– ako se u mjestu preseljenja nalazi više učeničkih domova, učenika je dužan primiti učenički dom koji ima slobodnih mjesta.

Članak 8.

(1) Uz mjerila propisana odredbama članka 6. i 7. ove Odluke, učenički dom može, na prijedlog županijskoga upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba, utvrditi i posebne prednosti za prijam po vrstama programa obrazovanja za potrebna zanimanja u županiji te druge uvjete prijma od općeg interesa u regiji.

(2) Natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem se oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjeti za prijam u školskoj godini 2021./2022., javno objavljuju učenički domovi na svojim mrežnim stranicama i oglasnim pločama istodobno s objavom natječaja za upis učenika u I. razred srednje škole, a najkasnije do 20. lipnja 2021. godine.

(3) Sadržaj natječaja iz stavka 2. ovog članka učenički domovi dogovaraju sa županijskim upravnim odjelom nadležnim za obrazovanje, odnosno Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Članak 9.

Učenici prvih razreda srednje škole prijavljivat će se za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav 5. 7. 2021.
Početak prijave odabranih učeničkih domova 12. 7. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 14. 7. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 14. 7. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 14. 7. 2021.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

15. 7. 2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

16. 7. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 17. 7. 2021.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

(domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma)

19. 7. – 20. 7. 2021.
Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 21. 7. 2021.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova 27. 8. 2021.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom) 30. 8. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30. 8. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 30. 8. 2021.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

31. 8. 2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

1. 9. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka 2. 9. 2021.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) učeničkom domu u koji se učenik upisao

3. 9. 2021.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 4. 9. 2021.

Članak 10.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u učenički dom.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno ili u elektroničkom obliku prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici ISPUUD-a.

(4) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u članku 9. ove odluke.

Članak 11.

(1) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr.

(2) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u ISPUUD-u, učenik ostvaruje pravo upisa u učenički dom u školskoj godini 2021./2022.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr, koji je dužan dostaviti osobno ili elektroničkim putem učeničkom domu u rokovima utvrđenim u točkama ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) te dostavi upisnicu i liječničku potvrdu o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učeničkom domu, učenik je upisan u učenički dom u školskoj godini 2021./2022.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-06/00036

Urbroj: 533-05-21-0001

Zagreb, 25. svibnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

 

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr