Vrednovanje i osiguranje kvalitete - Ugostiteljsko turistička škola Osijek - Regionalni centar kompetentnosti
Prati nas na društvenim mrežama

Vrednovanje i osiguranje kvalitete

1. O SAMOVREDNOVANJU

U ustanovama za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj proces samovrjednovanja je, kao dio sustava osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja, razvijen na preporukama Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET), a škole ga provode sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Čl.88.)) .

U procesu samovrjednovanja škole samostalno i uz punu odgovornost procjenjuju kvalitetu svoga rada s ciljem sustavnog unaprjeđenja. Samovrednovanje rada škole predstavlja: proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti vlastitoga rada i škole u cjelini. To je unutarnje vrednovanje koje pokušava dati odgovore na pitanja:

Koliko je dobra naša škola?
Kako to znamo?
Čime to možemo dokazati?

Samovrjednovanje se povodi tijekom školske godine i škole ga provode za sljedeća prioritetna područja:

planiranje i programiranje rada
poučavanje i podrška učenju
postignuća učenika i ishodi učenja,
materijalni uvjeti i ljudski potencijali te profesionalni razvoj radnika ustanove
suradnja unutar ustanove za strukovno obrazovanje i suradnja s ostalim dionicima
te promicanje ustanove i upravljanje (ustanova i kvaliteta)

Svako prioritetno područje je podijeljeno u nekoliko područja kvalitete koja su opisana kriterijima kvalitete. Prema kriterijima kvalitete škole procjenjuju razinu svoje uspješnosti u provedbi odgojno-obrazovnog procesa te planiraju unaprjeđenje svoga rada. O provedenom procesu samovrjednovanja ustanova za strukovno obrazovanje sastavlja izvješće o samovrjednovanju te prema rezultatima provedenog procesa planira i provodi unapređenja svog rada. U procesu samovrjednovanja škole koriste mrežni alat za samovrjednovanje e-Kvaliteta

Cilj samovrednovanja i dobit od cjelokupnog procesa:
o Unaprjeđenje planiranja koje se treba temeljiti na utvrđivanju onoga što je dobro, što ne bi trebalo mijenjati i onoga što traži poboljšanja i promjene.
o Osnaživanje škole u brizi za unaprjeđivanje vlastite kvalitete
o Razvoj organizacijskih kapaciteta i kulture kvalitete

Aktivnosti u procesu samovrednovanja
o Prikupljanje i analiza podataka koji govore o školi iz perspektive različitih dionika – odnose se na procjene učitelja, učenika i roditelja o školi koje će se dobiti provođenjem online upitnika.
o Analiza relevantnih podataka kojima škola raspolaže i koji se prate tijekom školske godine (podatci o uspjehu učenika, izostancima, pedagoškim mjerama (nagradama i kaznama), školskom kurikulumu…)
o Izrada razvojnog plana s popisom aktivnosti kojima je cilj unaprjeđivanje rada škole u onim područjima koja su se pokazala manje uspješnima.
o Realizacija i praćenje kvalitete razvojnog plana škole.

2. METODE U PROCESU SAMOVREDNOVANJA

2.1. Upute za voditelje
2.2. Članovi tima za šk.god.2020./21.
2.3. SWOT tablica -obrazac
2.4. Plan unaprjeđenja – obrazac
2.5. Dokazi -obrazac
2.6. Razvojni plan
• Svi su materijali dostupni samo djelatnicima škole: https://classroom.google.com/c/MjExNTgzNTM4MzMw

3. ANKETE

1. Anketa – izbor prioriteta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJNNBzo9auEmdSeCLRSXApwZDrTulYDs3IDVYDJjHIoCBPjg/viewform
4. Rezultati anketa o kulturi škole
5. Rezultati ankete o poznavanju rada RCK https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3ITpW8NCyIzjTojpKcsRO6kL2MpNboH_1TveMnzP9X9aHTw/viewanalytics
6. Anketa o horizontalnim temama (RCK) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDXCSKee9E5la6xphOpRCODypZQt87gYjK_VnSZm-DZpTT-w/viewform?usp=pp_url

4. DOKUMENTI

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), Poglavlje VIII. Vanjsko vrjednovanje i samovrjednovanje školskih ustanova
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2789.html
2. Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Poglavlje III. Sustav osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_25_478.html
3. Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_24_573.html
4. Priručnik za samovrjednovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012.
5. Upute za korištenje e-Kvalitete, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2019. www.asoo.hr (e-Kvaliteta)
6. Priručnik za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: potpora unutarnjem upravljanju kvalitetom i kulturi kvalitete: https://www.qavet.hr/hr/dokumenti-i-publikacije/
7. Mrežnom portalu za podršku stručnom usavršavanju nastavnika strukovnih predmeta
https://edu.asoo.hr/repozitorij/

8. Osiguranje  kvalitete,dokumenti

9. Prezentacija Uloga samovrednovanja u procesu osiguranja kvalitete.

Kontaktirajte nas

Ugostiteljsko-turistička škola

Ulica Matije Gupca 61 31000 Osijek

031 211 095

031 212 980

ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Akademis Ugostiteljsko-turističke škole

Lučki prilaz 4 31000 Osijek

031 203 870

031 215 512

dom@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr